Buitelug Advertering

Besigheidskamer opsomming

“ Die Munisipaliteit van Mosselbaai het na  baie ontevredenheid, en veral besware deur die Mosselbaai Besigheidskamer, in Raadsbesluit E182-11/2015 voortgegaan om ‘n Resolusie te aanvaar in terme waarvan daar ‘n moratorium geplaas is op die implementering van sekere Regulasies van die Munisipale Verordening insake Buitelugreklame en Advertensietekens. Die inhoud van die Raadsbesluit is tweeledig:

  1. Eerstens maak dit voorsiening vir die vrystelling van besighede om aansoek te doen vir toestemming in terme van Artikel 5(5) van die Verordening wanneer bestaande advertensietekens gewysig word. Die voorwaarde is dat die besigheid wat die teken wysig dieselfde besigheid moet wees wat die aanvanklike teken opgerig het. Hierdie vrystelling bied onses insiens welkome verligting aan bestaande besighede, maar dit is belangrik om daarop te let dat die vrystelling onderhewig sal wees aan die bepalings van die verdere besluit hieronder;
  1. Tweedens word daar ‘n moratorium geplaas op die toepassing van Artikel 5 van die Verordening vir alle advertensietekens wat in die aangeduide kategoriëe val EN WAT OPGERIG WAS VOOR OF OP 30 NOVEMBER 2015. Die kategoriëe word spesifiek in die Besluit uiteengesit en geld dit vir die oorgrote meerderheid van “gewone” besigheidstekens. Elke lid wat ‘n bestaande besigheidsteken gehad het op 30 November 2015 moet hom egter self gaan vergewis of sy spesifieke teken onder die bepalings van die Besluit val. Groter (“Billboard” tipe) losstaande tekens is byvoorbeeld uitgesluit van die bepalings van die moratorium.  Maar “gewone” besigheidstekens soos byvoorbeeld plat tekens teen mure, geverfde tekens op mure en dakke asook permanente venstertekens is wel onder die bepalings van die moratorium ingesluit.

Verder is daar ook spesifieke uitsonderings wat nie onder die moratorium resorteer nie soos byvoorbeeld advertensietekens op padreserwes, op Munisipale eiendom, en op tekens wat ander tekens verbloem.

Die moratorium is ook nie van toepassing op tekens waarvoor reeds aansoek gedoen is en wat wel geprosesseer is in terme van die Verordening nie.

Die moratorium duur voort totdat die Raad besluit om dit op te hef.

In kort kom dit daarop neer dat die besigheidseienaars wat bestaande “normale” besigheidstekens gehad het voor 30 November 2015 vrygestel is van die nodigheid om aansoek te doen vir die goedkeuring daarvan deur die Munisipaliteit in terme van die Verordening vir solank as wat die Munisipaliteit hierdie moratorium handhaaf.

Ons beklemtoon egter dat die verantwoordelikheid by elke individuele besigheidseienaar is om homself te vergewis of sy tekens wat voor 30 November 2015 opgerig was wel onder die moratorium resorteer aldan nie. Die volledige Raadsbesluit is ter insae op ons webtuiste by https://mosselbaychamber.co.za/

Die Raadsbesluit

‘n Moratorium is geplaas op die toepassing van Art 5 (om goedkeuring te verkry) op bestaande liggingsgebonde tekens.  Verwys na volledige inligting hieronder en voorwaardes van toepassing.

Ingevolge Raadsbsluit  E182-11/2015  is soos volg besluit:

“1.       Dat daar in terme van Artikel 30 van die Verordeninge Insake Buitelugreklame en Advertensietekens, kwytskelding gegee word aan besighede, om goedkeuring te verkry ingevolge Artikel 5(5), indien die inhoud van ‘n advertensieteken verander word.  Die volgende voorwaarde is van toepassing:

  • Dat die besigheid of instansie wat die aanvanklike goedkeuring verkry het, dieselfde instansie of besigheid is wat die inhoud verander.
  1. Dat ‘n moratorium geplaas word op die toepassing van Artikel 5 van die Verordeninge Insake Buitelugreklame en Advertensietekens vir alle bestaande liggingsgebonde advertensietekens soos op 30 November 2015. Voorgenome is slegs van toepassing op advertensietekens soos omvat word in die volgende tipe Bylaes:

Bylae 4:           Produkreplikas en driedimensionele tekens

Bylae 6:           Kommersiële tekens by opvoedkundige fasiliteite

Bylae 7            Spesiale tekens in parkeerareas

Bylae 9:           Vlae (slegs vlae soos gedefinieer in Bylae 9)

Bylae 17:         Tydelike venstertekens

Bylae 19:         Buurtwag-, sekuriteits- en plaaswagtekens

Bylae 20          Kimtekens

Bylae 21:         Daktekens

Bylae 22:         Muurtekens (plat)

Bylae 23:         Tekens geverf op mure en dakke van geboue

Bylae 24:         Advertensietekens op torings, brûe en Spantorings

Bylae 25:         Besigheidstekens op perseel

Bylae 26:         Uitsteektekens

Bylae 27:         Stoep, balkon, en onderdaktekens

Bylae 28:         Permanente venstertekens

Bylae 29:         Advertensies op voorhowe van besigheidspersele

Bylae 31:         Tekens wat ‘n integrale deel van gebou vorm

Bylae 32:         Diensstasietekens

Bylae 33:         Geborgde padverkeersprojektekens

Bylae 35:         Toerisme inligtingstekens

Bylae 38:         Lugtekens

  1. 3.        Dat aanbeveling 2 nie van toepassing is op die volgende bylaes:

Bylae 1:           Super aanplakborde

Bylae 2:           Groot aanplakborde

Bylae 3:           Medium aanplakborde

Bylae 5:           Advertensies teen straatpale

Bylae 8:           Advertensies teen straattoerusting/straatmeubels

Bylae 9:           Baniere

Bylae 10:         Konstruksieterreintekens

Bylae 11:         Projekborde en ontwikkelingsborde

Bylae 12:         Tekens vir sportbyeenkomste, feeste, uitstallings en vakansieseisoen

Bylae 13:         Eiendomsagent- en skoutekens

Bylae 14:         Veilingtekens

Bylae 15:         Plakkate en kennisgewings

Bylae 16:         Strooibiljette en pamflette

Bylae 18:         Straatnaamadvertensietekens

Bylae 30:         Ander tekens vir residensiële georiënteerde grondgebruik en gemeenskapsdienste

Bylae 34:         Toerisme aanwysingstekens

Bylae 36:         Poort teken

Bylae 37:         Advertensies op sleepwaens

  1. Die volgende voorwaardes ten opsigte van aanbeveling (2) is van toepassing:

4.1       Die moratorium is nie van toepassing op enige tekens wat binne of bo-op ‘n padreserwe- eiland of padmediaan/middellyn opgerig is nie.

4.2       Die moratorium is nie van toepassing op enige teken op munisipale eiendom nie.

4.3       Die moratorium sal nie van toepassing wees op enige teken wat enige ander teken belemmer nie.

4.4       Die moratorium is nie van toepassing op derde party advertensietekens nie.

  1. Dat die Artikels en Bylae van toepassing op bestaande tekens, soos uiteengesit in aanbeveling (2), heroorweeg word en ooreenkomstig voorstelle aan die Raad voorgehou word.
  1. Die moratorium sal geld totdat die Raad ‘n besluit neem om dit op te hef.
  2. Dat die moratorium in werking tree op 30 November 2015. Die moratorium is ook van toepassing op aansoeke wat reeds ingedien is, maar wat teen 30 November 2015 nog nie verwerk is nie.