Buitelug reklame

‘n Moratorium is geplaas op die toepassing van Art 5 (om goedkeuring te verkry) op bestaande liggingsgebonde tekens soos op 30 November 2015.  Verwys na volledige inligting hieronder en voorwaardes van toepassing. (hierby aangeheg)

Ingevolge Raadsbsluit  E182-11/2015  is soos volg besluit:

“1.       Dat daar in terme van Artikel 30 van die Verordeninge Insake Buitelugreklame en Advertensietekens, kwytskelding gegee word aan besighede, om goedkeuring te verkry ingevolge Artikel 5(5), indien die inhoud van ‘n advertensieteken verander word.  Die volgende voorwaarde is van toepassing:

  • Dat die besigheid of instansie wat die aanvanklike goedkeuring verkry het, dieselfde instansie of besigheid is wat die inhoud verander.
  1. Dat ‘n moratorium geplaas word op die toepassing van Artikel 5 van die Verordeninge Insake Buitelugreklame en Advertensietekens vir alle bestaande liggingsgebonde advertensietekens soos op 30 November 2015. Voorgenome is slegs van toepassing op advertensietekens soos omvat word in die volgende tipe Bylaes:

Bylae 4:           Produkreplikas en driedimensionele tekens

Bylae 6:           Kommersiële tekens by opvoedkundige fasiliteite

Bylae 7            Spesiale tekens in parkeerareas

Bylae 9:           Vlae (slegs vlae soos gedefinieer in Bylae 9)

Bylae 17:         Tydelike venstertekens

Bylae 19:         Buurtwag-, sekuriteits- en plaaswagtekens

Bylae 20          Kimtekens

Bylae 21:         Daktekens

Bylae 22:         Muurtekens (plat)

Bylae 23:         Tekens geverf op mure en dakke van geboue

Bylae 24:         Advertensietekens op torings, brûe en Spantorings

Bylae 25:         Besigheidstekens op perseel

Bylae 26:         Uitsteektekens

Bylae 27:         Stoep, balkon, en onderdaktekens

Bylae 28:         Permanente venstertekens

Bylae 29:         Advertensies op voorhowe van besigheidspersele

Bylae 31:         Tekens wat ‘n integrale deel van gebou vorm

Bylae 32:         Diensstasietekens

Bylae 33:         Geborgde padverkeersprojektekens

Bylae 35:         Toerisme inligtingstekens

Bylae 38:         Lugtekens

  1. 3.        Dat aanbeveling 2 nie van toepassing is op die volgende bylaes:

Bylae 1:           Super aanplakborde

Bylae 2:           Groot aanplakborde

Bylae 3:           Medium aanplakborde

Bylae 5:           Advertensies teen straatpale

Bylae 8:           Advertensies teen straattoerusting/straatmeubels

Bylae 9:           Baniere

Bylae 10:         Konstruksieterreintekens

Bylae 11:         Projekborde en ontwikkelingsborde

Bylae 12:         Tekens vir sportbyeenkomste, feeste, uitstallings en vakansieseisoen

Bylae 13:         Eiendomsagent- en skoutekens

Bylae 14:         Veilingtekens

Bylae 15:         Plakkate en kennisgewings

Bylae 16:         Strooibiljette en pamflette

Bylae 18:         Straatnaamadvertensietekens

Bylae 30:         Ander tekens vir residensiële georiënteerde grondgebruik en gemeenskapsdienste

Bylae 34:         Toerisme aanwysingstekens

Bylae 36:         Poort teken

Bylae 37:         Advertensies op sleepwaens

  1. Die volgende voorwaardes ten opsigte van aanbeveling (2) is van toepassing:

4.1       Die moratorium is nie van toepassing op enige tekens wat binne of bo-op ‘n padreserwe- eiland of padmediaan/middellyn opgerig is nie.

4.2       Die moratorium is nie van toepassing op enige teken op munisipale eiendom nie.

4.3       Die moratorium sal nie van toepassing wees op enige teken wat enige ander teken belemmer nie.

4.4       Die moratorium is nie van toepassing op derde party advertensietekens nie.

  1. Dat die Artikels en Bylae van toepassing op bestaande tekens, soos uiteengesit in aanbeveling (2), heroorweeg word en ooreenkomstig voorstelle aan die  Raad voorgehou word.
  1. Die moratorium sal geld totdat die Raad ‘n besluit neem om dit op te hef.
  2. Dat die moratorium in werking tree op 30 November 2015. Die moratorium is ook van toepassing op aansoeke wat reeds ingedien is, maar  teen 30 November 2015 nog nie verwerk is nie.

Mossel Bay Chamber beleid_1
Mossel Bay Chamber beleid_2
Mossel Bay Chamber beleid_3
Mossel Bay Chamber beleid_4
Mossel Bay Chamber beleid_5
Mossel Bay Chamber beleid_6